Õpilasesindus

Koosolekud toimuvad 1 kord kuus (vajadusel ka tihedamini).
Õpilasomavalitsuse töö eesmärgid meie koolis on:

 1. Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
 2. järgida ja edendada kooli traditsioone;
 3. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
 4. organiseerida koolisiseseid üritusi;
 5. osaleda pakutavatel koolitustel;
 6. kujundada oma kooli nägu.

Õpilaste õigused:

 1. Valida oma huvidele ja võimetele vastav kool ja valida õppeaineid koolis õpetavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava alusel;
 2. moodustada koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlusega;
 3. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
 4. kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
 5. saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
 6. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
 7. pöörduda oma õiguste kaitseks Haridusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

Õpilaste kohustused:

Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda, millega tal on eelnevalt olnud võimalus tutvuda. Õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varalise kahju peab õpilane või tema vanemad hüvitama.

Õpilasomavalitsus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Õpilasomavalitsuse teostamiseks on õpilaskonnal õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisises suhtes ning suhtes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab direktor.

Ülesanded ja toimetused, millega meie kool ja õpilasomavalitsus tegeleb 2023/24  õppeaastal.

Hoida end kursis ebaedukate õpilaste tegemistega ja ebaedu põhjustega.
Organiseerida koolisiseseid üritusi.
Osaleda pakutavatel koolitustel.